ข้อมูลพื้นฐาน 1. โครงสร้างองค์กร 2. ข้อมูลผู้บริหาร 3. อำนาจหน้าที่ 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 7. ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 8. Q&A 9. Social Network
แผนการดำเนินงาน 10. แผนดำเนินงานประจำปี 11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน 13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการงาน 14. มาตรฐานการให้บริการ 15. ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 17. E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 34. เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 37. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 46. มาตรการป้องกันการรับสินบน 47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.