1. หลักสูตรออนไลน์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สู่วีถีชีวิตแบบใหม่ (New normal) เนื้อหาหลักสูตร ศน.บำเพ็ญ วรบุตร ผู้พัฒนาระบบ นายณัฐพล เกษมสิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ เอกสารประกอบ เข้าทำแบบทดสอบ
2. ความรู้ออนไลน์เรื่อง มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2563 โดย นายณัฐพล เกษมสิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
3. หลักสูตรออนไลน์ทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหาหลักสูตร ศน.บำเพ็ญ วรบุตร ผู้พัฒนาระบบ นายณัฐพล เกษมสิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ เอกสารประกอบ เข้าทำแบบทดสอบ
   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.